UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

CLOSE LABEL

BROWSER UPDATE

Wij hebben geconstateerd dat u niet de allernieuwste versie van uw internetbrowser gebruikt. Door de nieuwste versie van Internet Explorer te installeren, kunt u onze site zien en gebruiken zoals deze is bedoeld. Ook zal uw internetbezoek veiliger zijn, omdat de nieuwste uitvoering beter is berekend op de nieuwste internetrisico's.

VOORWAARDEN & BEPALINGEN VAN ADVENTURE GEN

VOORWAARDEN VAN ADVENTURE GEN GAME


DOOR DEELNAME AAN DE ADVENTURE GEN TEST ('Game') GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN.


 • Hoewel er geen wetenschappelijke theorieën bestaan die zijn gebaseerd op het 'adventure gen', bevestigt en accepteert u dat deze Game - en elke uitkomst hiervan - op geen enkele wijze een 'echte test' is van ongeacht welke wetenschappelijke theorie en dat deze Game alleen is bedoeld voor entertainment, marketing en promotie.
 • Om alle twijfel weg te nemen, verklaren wij hierbij dat dit geen wedstrijd is en dat er géén prijs beschikbaar is voor ongeacht welke deelnemer en voor ongeacht welke fase of ongeacht welk resultaat van deze Game.
 • Alle activiteiten die in deze Game worden gedemonstreerd, zijn uitgevoerd door ervaren professionals. Zonder voorafgaande training en (indien van toepassing) passend toezicht dient u zich te onthouden van het zelf uitvoeren van deze activiteiten.
 • Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene de Game site bezoeken en/of deelnemen aan de Game.


VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE


LEES DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.


Voorwaarden voor gebruik van de website

Deze voorwaarden voor gebruik (samen met de documenten waarnaar in deze voorwaarden voor gebruik wordt verwezen) (de 'Voorwaarden voor Gebruik') geven de voorwaarden aan waaronder u de website op www.adventuregenetest.com (onze Site) mag bezoeken of gebruiken. Als gebruik van onze Site wordt beschouwd: openen, bekijken, registreren of deelnemen.

Lees deze Voorwaarden voor Gebruik nauwkeurig door voordat u gebruik gaat maken van onze Site, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Site. Wij adviseren u deze Voorwaarden voor Gebruik af te drukken. Door het gebruik van onze Site bevestigt u dat u deze Voorwaarden voor Gebruik accepteert en dat u verklaart zich hieraan te houden.

Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden voor Gebruik, dient u onze Site niet te gebruiken.


Informatie over ons

www.adventuregenetest.com is een site van Jaguar Land Rover Limited ('Jaguar Land Rover'). Jaguar Land Rover is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 1672070, met als geregistreerd adres Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.


Toegang tot onze Site

Toegang tot onze Site is gratis. Wij garanderen niet dat onze Site of ongeacht welke inhoud hiervan altijd of ongestoord beschikbaar is. Toegang tot onze Site is tijdelijk mogelijk. Wij kunnen zonder melding vooraf onze Site veranderen, (tijdelijk) stopzetten, offline zetten of geheel verwijderen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien om welke reden dan ook onze Site op ongeacht welke tijd of voor ongeacht welke periode niet beschikbaar is.

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang te hebben tot onze Site. U bent eveneens verplicht om te zorgen dat iedereen die onze Site bezoekt via uw internetverbinding op de hoogte is van deze Voorwaarden voor Gebruik en van andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn, en dat ze deze naleven.


Intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van al het intelectueel eigendom op onze Site, en van het materiaal dat op de site is gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en delen downloaden van pagina('s) op onze Site voor persoonlijk gebruik.

U mag niet de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke wijze dan ook modificeren, en zonder onze toestemming mag u geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van met naam genoemde medewerkers) als auteur van inhoud op onze Site moet altijd worden vermeld, tenzij anders is overeengekomen.

U mag niet ongeacht welk deel van de inhoud van onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming daarvoor van ons of van onze licentiehouders.

Indien u in strijd met de in deze Voorwaarden voor Gebruik beschreven voorwaarden ongeacht welk deel van onze Site afdrukt, kopieert of download, vervalt per direct uw recht om onze Site te gebruiken en dient u, op een door ons aangegeven wijze elke door u gemaakte kopie van de materialen te vernietigen dan wel aan ons te retourneren.

Alle namen, afbeeldingen en logo's die ons identificeren, zijn al naar gelang eigendom van Jaguar Land Rover of haar licentiehouders. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden op onze Site zijn de geregistreerde merknamen, servicenamen en bedrijfsnamen van de betreffende partijen. Wij geven geen toestemming voor het gebruik hiervan door ongeacht welke persoon anders dan de eigenaren. Elk zulk gebruik kan worden opgevat als een overtreding van de eigendomsrechten.

 • iPod®, iPhone™ en iPod touch® zijn geregistreerde merknamen van Apple Computer, Inc. geregistreerd in de US en andere landen.
 • Dolby® is een geregistreerde merknaam van Dolby Laboratories en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
 • DTS™ is een geregistreerde merknaam van DTS Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
 • Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG. Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
 • Blackberry® is een geregistreerde merknaam van Research In Motion Limited en is geregistreerd in de US en is geregistreerd of wordt geregistreerd in andere landen.
 • Audyssey MultEQ® is een geregistreerde merknaam van Audyssey Laboratories, Inc en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
 • Bi-Xenon™ is de geregistreerde merknaam van Hella KgaA Hueck & Co.
 • WhiteFire® is een geregistreerde merknaam van Unwired Technology LLC en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.

Geen vertrouwen op informatie

Wij hebben alle mogelijke moeite gedaan om te zorgen dat de inhoud van of informatie op onze Site accuraat, compleet en up-to-date is, maar wij zijn ons ervan bewust dat fouten of onvolkomendheden van tijd tot tijd kunnen optreden.

Behoudens uw statutaire rechten, wordt de site en alle informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, links en icoontjes, evenals alle andere materialen (zonder beperking) op de site verstrekt 'ALS IS' en op basis van 'INDIEN BESCHIKBAAR', zonder representatie, garantie of aanbeveling, nadrukkelijk vermeld of geïmpliceerd, dat de inhoud van onze Site nauwkeurig, compleet en up-to-date is.

De inhoud van onze Site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie. Deze is niet bedoeld om te worden beschouwd als advies waarop u zou moeten kunnen vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen, voordat u activiteiten onderneemt, of afziet van activiteiten, op basis van informatie op onze Site.


Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden voor Gebruik sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, bedrog of frauduleuze verkeerde voorstelling, of ongeacht welke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder Engels recht.

Binnen de wettelijk toegestane grenzen, sluiten wij alle condities, garanties, voorstellingen of andere termen uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of op ongeacht welke inhoud van de site, ongeacht of deze nadrukkelijk is vermeld of wordt geïmpliceerd.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld door ongeacht welke gebruiker voor ongeacht welk verlies of schade, hetzij contractueel, nadeel (inclusief nalatigheid), overtreding van statutaire taken of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, die het gevolg zijn van of in verband kunnen worden gebracht met:

 • gebruik van, of niet kunnen gebruiken van, onze Site; of
 • gebruik van of vertrouwen op ongeacht welke inhoud die wordt getoond op onze Site.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, dan geldt specifiek, dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor:

 • verlies van winst, verkopen, afzet of omzet;
 • onderbreking van bedrijfsactiviteiten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
 • elk indirect of gevolgmatig verlies of schade.

Indien u een consumentengebruiker bent, dan geldt specifiek dat wij onze Site alleen aanbieden voor consumenten- en privé-gebruik. U gaat ermee akkoord onze Site niet te gebruiken voor ongeacht welke commerciële of zakelijke doeleinden, en wij kunnen niet door u verantwoordelijk worden gesteld voor ongeacht welk verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van zakelijke activiteiten of verlies van zakelijke kansen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die zijn gelinkt aan onze site. Dergelijke links dienen niet te worden beschouwd als aanbeveling door ons van de betreffende gekoppelde websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeacht welk verlies of schade die het gevolg is van uw gebruik van deze sites.


Virussen

Hoewel wij normale voorzorgen nemen bij het beheer van onze site, garanderen wij niet dat onze Site veilig is of vrij van fouten of virussen. U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen anti-virus software te gebruiken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeacht welk verlies of schade die het gevolg is van een virus, distributed denial-of-service attack, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, data of andere materialen kan infecteren, als gevolg van uw gebruik van onze Site of als gevolg van het door u downloaden van ongeacht welke content van onze Site of van ongeacht welke site die hieraan is gelinkd. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken waarvan wij beschouwen dat wij daarover geen controle hebben.

U mag onze Site niet misbruiken door het willens en wetens introduceren van virussen, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal met een boosaardig of technologisch schadelijk karakter. U mag geen pogingen doen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen, of ongeacht welke server, computer of database die is gekoppeld aan onze Site. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service attach of een distributed denial-of-service attack. Door overtreden van deze regels, begaat u een misdrijf volgens de 'Computer Misuse Act 1990'. Wij zullen elke dergelijke overtreding melden aan de respectievelijke justitiële instanties en wij zullen met die betreffende autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen te verstrekken. In het geval van een dergelijke overtreding, zal uw recht op het gebruik van onze Site per direct worden ingetrokken.


Linken naar onze Site en rechten van derden

U mag linken naar onze homepage, vooropgesteld dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die niet onze reputatie schaadt of daar profijt van trekt. Tenzij expliciet schriftelijk door ons overeengekomen, mag u echter geen link toepassen die de suggestie wekt van ongeacht welke vorm van samenwerking, goedkeuring of aanbeveling van onze kant, waar deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze Site plaatsen op ongeacht welke website die niet uw eigendom is.

Onze Site mag niet in een frame op ongeacht welke andere site worden geplaatst, noch mag u een link creëren naar ongeacht welk deel van onze Site, anders dan de homepage.

Wij behouden ons het recht voor om toestemming tot linken in te trekken zonder melding vooraf.

Indien u gebruik wenst te maken van ongeacht welke content op onze Site anders dan het hetgeen hierboven beschreven, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Waar onze Site links bevat naar andere sites en bronnen die worden aangeboden door derden, worden deze links uitsluitend voor uw informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die betreffende sites of bronnen.


Andere voorwaarden die van toepassing zijn

Deze Voorwaarden voor Gebruik verwijzen naar ons Cookiebeleid en omschrijft de voorwaarden waaronder wij ongeacht welke data verwerken die u aan ons verstrekt via de Site. Door het gebruik van onze Site stemt u in met dergelijke verwerking van data.


Algemene voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden voor Gebruik op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Bekijk derhalve deze pagina regelmatig, om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Wij kunnen onze Site geregeld updaten, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. U dient er echter nota van te nemen dat ongeacht welke content op onze Site niet op elk moment volledig up-to-date hoeft te zijn, en wij zijn niet verplicht deze te updaten.

Indien u een consument bent, neem dan nota van het feit dat deze Voorwaarden voor Gebruik, de erin genoemde onderwerpen en de betreffende informatie, valt onder Engels recht. U en wij stemmen er mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales non-exclusieve jurisdictie hebben. Indien u echter een inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook zaken aanspannen in Noord-Ierland, en indien u een inwoner bent van Schotland, kunt u ook zaken aanspannen in Schotland.

Indien u een bedrijf bent, vallen deze Voorwaarden voor Gebruik, de erin genoemde onderwerpen en de betreffende informatie (inclusief ongeacht welke niet-contractuele geschillen of claims) onder Engels recht. Wij stemmen beide in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland.


Laatste update: december 2014

Het bekijken van video’s, die in dit gedeelte van onze website worden weergegeven, vereist het gebruik van cookies. Als u deze inhoud wilt bekijken, moet u uw cookievoorkeuren aanpassen om toestemming te geven voor de volgende soorten cookies:
 • FUNCTIONELE COOKIES